Geirfa Gyflym Mynediad

Cyflwyniad

Yn Geirfa Gyflym Mynediad dw i wedi casglu at ei gilydd yr eirfa - ac ambell i ymadrodd - a geir yng Nghwrs Mynediad CBAC ac yng Nghwrs Wlpan Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg. Geirfa Cymraeg-Saesneg yn unig yw hon, debyg i’r hyn a geir ar derfyn yr unedau yn y cwrs-lyfrau. Dangosir geiriau benywaidd gyda (b), geiriau gwrywaidd gydag (g), a geiriau lluosog gydag (ll). Cliciwch ar unrhyw lythyren i agor yr adran honno. Llawer o ddiolch i CBAC am ei gydweithrediad a diolch arbennig i’m cyd-diwtoriaid am eu cymorth parod. Gobeithio bydd Geirfa Gyflym yn ddefnyddiol i chi.

In Geirfa Gyflym Mynediad I’ve brought together the vocabulary - and the occasional phrase - that are contained in the WJEC Cwrs Mynediad and the Cwrs Wlpan that is used by Glamorgan Welsh for Adults Centre. This is a Welsh-English vocabulary only, similar to that which appears at the end of units in the course books. Feminine words are followed by (b), masculine words by (g), and plural words by (ll). Clic on any letter to open that section. Many thanks to the WJEC for their co-operation and special thanks to my fellow tutors for their willing help. I hope you’ll find Geirfa Gyflym useful.