Amlinelliad o'r testun

 • Cyffredinol

  • Llyfr Llafar Cymraeg Cyntaf ar gyfer Ffonau Clyfar

   Bore Da

   20 Mawrth 2015

   Gwasg y Lolfa yw'r cyntaf i gyhoeddi llyfr llafar cyflawn Cymraeg yn electronig. Darllenir Bore Da gan Gwennan Evans, yr awdures, a dyma'r llyfr sain Cymraeg cyntaf i gael ei werthu ar wefan Audible. Mae hefyd ar gael ar wefan Amazon ac iTunes, a gellir ei lawrlwytho i ffonau clyfar, llechi a chyfrifiaduron symudol eraill. Gwasg y Lolfa oedd hefyd y cyntaf i gyhoeddi e-lyfrau Cymraeg a bellach mae'r cwmni wedi cyhoeddi dros 200 ohonynt.

   Er bod fersiynau llafar o nofelau fel Martha, Jac a Sianco ac Un Nos Ola Leuad eisoes ar gael i'w prynu ar ffurf cryno-ddisgiau, dyma'r tro cyntaf i lyfr llafar Cymraeg fod ar gael i'w lawrlwytho yn electronig. Bydd y llyfr llafar ar gael ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, Gwales.com, yn fuan. Bu i'r Lolfa gydweithio â Llyfrau Llafar Cymru yng Nghaerfyrddin yn ystod y broses o gynhyrchu'r ffeil sain, ac maent yn gobeithio rhyddhau ychwaneg o lyfrau llafar os bydd galw.

   “Rydw i wrth fy modd mai fy nofel i yw'r llyfr Cymraeg cyntaf sydd ar gael fel llyfr llafar i'w lawrlwytho o'r we,” meddai Gwennan, sy'n cyflwyno'r bwletinau traffig a thywydd ar BBC Radio Cymru. “Mae bron i dair blynedd wedi gwibio heibio ers i'r llyfr gael ei gyhoeddi mewn print ac fel e-lyfr, a'r gobaith yw y bydd yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ar ffurf llyfr llafar.

   “Roedd y broses o recordio Bore Da yn un wahanol iawn i fy mhrofiad o fod o flaen meicroffon yn sgil fy ngwaith o ddydd i ddydd,” esbonia'r awdures. “Dyw'r bwletinau traffig a thywydd ddim yn para mwy na rhyw funud neu ddwy ond mae'r recordiad o Bore Da yn para bron i bum awr a hanner. Gan nad oedd yn fyw, roedd modd cymryd seibiant ac ailrecordio, diolch i'r drefn!

   “Mae'n gwneud i mi deimlo'n freintiedig fod pobl wedi dewis treulio amser yn fy nghwmni wrth ddarllen Bore Da, ac mae'r ffaith bod cyfle nawr i bobl wrando arna i'n ei darllen yn dod â'r awdur a'r darllenydd gam yn nes eto. Ond mae hefyd yn fy nychryn braidd, yn enwedig gan mai hon yw fy nofel gyntaf!

   “Dw i'n mwynhau gwrando ar lyfrau llafar fy hunan wrth yrru,” ychwanega Gwennan. “Wrth reswm, dw i hefyd wrth fy modd yn clywed detholiadau o lyfrau Cymraeg diweddar ar slot 'Llyfr Bob Wythnos' rhaglen Bore Cothi.”

   Mae Gwennan yn fyfyriwr a darlithydd PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe, ac wrthi'n gweithio ar ei hail nofel.


   • Cais am eich help!

    Holiadur Cymraeg i Oedolion

    Welsh for Adults Questionnaire

    Cymraeg #PethauBychain

    8 Medi 2014

    Basai Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar iawn pe gallai tiwtoriaid a dysgwyr gwblhau'r holiadur ar-lein isod:

    The welsh Government would be very grateful if tutors and learners could complete the following on-line questionnaire:

    Dysgwyr (testun Cymraeg): https://www.surveymonkey.com/s/233QF2W

    Learners (English text): https://www.surveymonkey.com/s/X8PQHJV

    Tiwtoriaid: https://www.surveymonkey.com/s/BDF5L2G

    • 'Sgŵp!'

     Nofel newydd i ddysgwyr gan

     Lois Arnold

     Sgŵp!

     Nofel ysgafn a doniol ar gyfer dysgwyr lefel Sylfaen 2 / Canolradd.

     Dewch i gael sgwrs gyda Lois yn y Cwtsh ym Maes D yn yr Eisteddfod, brynhawn Mercher, 6 Awst 2014 am 12:30.


     A light, humorous novel for Welsh learners at the Foundation 2 / Intermediate level.

     Come and have a chat with Lois in the Cwtsh in Maes D at the Eisteddfod, Wednesday afternoon, 6 August 2014 at 12:30.

      www.loisarnold.wordpress.com

     • Beth amdani 2014?

      Rhowch gynnig ar gystadlaethau'r 'Steddfod i ddysgwyr.

      Cliciwch isod

      'Steddfod competitions for learners. Give it a go!

      Click below

      • Fideos Hyfforddiant i Diwtoriaid

       Canolfan Gwent

       Diolch i Ganolfan Gwent, mae cyfres o'u fideos hyfforddiant yn awr ar gael i diwtoriaid drwy'r Bont.  Ar hyn o bryd, mae 17 o fideos byrion yn y gyfres sy'n dwyn yr enw Trin a Thrafod ac sy'n cynnwys sgyrsiau gyda nifer o hyfforddwyr a fu'n ymweld â thiwtoriaid Gwent.
       Ceir dolen i'r fideos ar Y Bont yng nghorlan y Tiwtor > Datblygiad Proffesiynol > Hyfforddiant neu cliciwch ar y llun uchod i fynd yn union i'r ddolen i'r gyfres hynod ddiddorol hon.

       Diolch yn fawr i Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent am ei pharodrwydd i rannu'r fideos yma.


       • Amser Stori

        Amser Stori

        DVD yw Amser Stori yn cynnwys 14 fideo o lyfrau yn cael eu darllen i blant bach gan eu rhieni. Y bwriad yw magu hyder rhieni i ddarllen gyda’u plant yn Gymraeg. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gopi o'r DVD, gellir gwylio'r fideos ar YouTube drwy glicio ar y ddolen isod.


        Amser Stori is a DVD containing 14 videos of Welsh books being read to little children by their parents.  The intention is to give parents confidence to read with their children in Welsh. If you can't lay your hands on a copy of the DVD, the videos can be viewed on YouTube by clicking on the link below.

        • Newydd! Clic Clonc! ar-lein

         11 Ionawr 2013.

         Newyddion da iawn!  Mae gweithgareddau rhyngweithiol newydd Clic Clonc! yn awr ar gael ar-lein i ddysgwyr a thiwtoriaid ar http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

         Great News! The new Clic Clonc! interactive activities are now available on-line for Learners and Tutors on http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

         Clic Clonc!

         Dyma'r datganiad gan  gwmni Telesgop, a greodd y deunyddiau:

         Clic Clonc!
         Mae Clic Clonc yn adnodd ar-lein i gefnogi dysgwyr Cymraeg. Mae wedi ei ddatblygu yn arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau dwys wedi’u trefnu trwy’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion, ar lefelau Mynediad a Sylfaen.

         Mae' r adnodd yn cynnwys 23 o unedau dysgu a 2 uned adolygu. Mae'r unedau yn cyflwyno pwyntiau dysgu gramadegol a chyfleoedd i wrando ar sain, gwylio fideos a cwblhau gweithgareddau rhyngweithiol sydd yn
         atgyfnerthu'r dysgu. Mae gweithgareddau papur ar gael i'r dysgwyr eu cwblhau wrth wrando ar ffeiliau sain neu wrth wylio fideo er mwyn atgyfnerthu'r pwynt dysgu. Mae modd profi a datblygu eu dealltwriaeth ymhellach wedyn drwy gwblhau amrywiaeth o dasgau rhyngweithiol yn seiliedig ar thema'r uned.

         Mae tri fersiwn wedi cael eu creu o'r deunyddiau - Gogledd, De Ddwyrain a De Orllewin, er mwyn diwallu'r anghenion sy'n codi o'r cyrsiau gwahanol yng Nghymru. Mae tri fersiwn felly o bob fideo a chlip sain i sicrhau bod amrywiaeth o dafodieithoedd i ddewis ohonynt. Ynghlwm wrth bob uned mae dogfen PDF y gellir ei hargraffu, sy'n cynnwys y pwyntiau gramadegol,
         tasgau gwrando a gwylio, a thrawsgrifiadau o'r ffeiliau sain a'r fideos.

         Datblygwyd y deunydd dros gyfnod o ddwy flynedd gyda thîm o awduron arbenigol a chymorth grŵp monitro o gynrychiolwyr y canolfannau iaith.

         Gobeithir yn fawr y bydd dysgwyr yn mwynhau cwblhau'r tasgau ar-lein yn annibynnol ac y bydd yn fodd iddynt ddatblygu eu sgiliau, dealltwriaeth a'u mwynhad wrth siarad Cymraeg.

         • Cystadleuaeth Tynnu Llun

          Photo Competition

          Cystadleuaeth Tynnu Llun


          • Shwmae! Su'mae!

            

           Cliciwch ar y llun i gael mwy o wybodaeth!

           • Cronfa ddata newydd

            Cronfa ddata yn cynnwys adnoddau ar gyfer pob cyfnod allweddol a Chymraeg i Oedolion. Mae'r gronfa ddata yn cynnwys unrhyw adnoddau addysgol a gyhoeddwyd ers Ionawr 1995 sydd ar gael i'w prynu neu lawrlwytho heddiw neu ar gael yn eang drwy unrhyw fodd arall i gefnogi dysgwyr Cymraeg.

            Cliciwch isod / Click below

            New Database
            A database that includes resources for all key stages and Welsh for Adults. The database includes any educational resources that have been published since January 1995 that are available to buy or download today or are widely available by any other means to support Welsh lear

             

            • Y Lolfa

             Y Bont

             Cynnig arbennig i ddefnyddwyr Y Bont i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Gostyngiad o 20% yn siop ar-lein Y Lolfa o 1 - 31 Mawrth.

             Dyn ni'n ddiolchgar iawn i'r Lolfa am roi'r cynnig arbennig hwn i ddefnyddwyr Y Bont. Os dych chi'n siopa yn siop ar-lein Y Lolfa yn ystod mis Mawrth, fe gewch 20% o ostyngiad!  I fanteisio ar y cynning arbennig hwn, teipiwch y cod 'YBont14' yn y blwch sy'n gofyn am 'Cod Gostyngiad' cyn talu. Felly, o Ddydd Gŵyl Dewi hyd ddiwedd Mawrth, ewch draw i www.ylolfa.com i weld y cyfoeth o lyfrau sy ar gael at chwaeth pawb.


             Special offer for Y Bont users to celebrate St David's Day. 20% Discount in Y Lolfa's on-line store from 1 - 31 March.

             We're very grateful to publishers Y Lolfa for giving this special offer to Y Bont users. If you siop at Y Lolfa's on-line store during March, you'll receive a 20% discount!  To take advantage of this special offer, type the code 'YBont14' in the box that asks for 'Discount Code' before you pay. So, from St David's Day until the end of March, go to www.ylolfa.com to see a wealth of books to suit everyone's taste.

             • Newyddion o'r Eisteddfod Genedlaethol

              Mae digonedd i’w wneud am wythnos gyfan yn yr Eisteddfod. Defnyddiwch y canllaw hwn i’ch helpu i ddod i adnabod y Maes. Cliciwch ar y llun isod.

              Y Fari Lwyd yn yr Eisteddfod


              News from the National Eisteddfod

              There’s plenty to do throughout the week at the Eisteddfod. Use this guide to get to know the Maes. Click on the photo below.

              Hwyl yr Ŵyl

              • 22 Ionawr 2013

               Welsh on the Wall!

              • O'r De-orllewin i Nant Gwrtheyrn

               Aeth criw o ddysgwyr gyda'u tiwtor, Dewi Rhys-Jones, i Nant Gwrtheyrn yn ddiweddar. Cliciwch ar y ddolen i wybod mwy. Dewi Rhys-Jones sydd hefyd yn gyfrifol am y Clonc Mawr, sef taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn Sir Benfro. Cliciwch ar y ddolen i Flickr i weld pawb yn mwynhau! 

               A group of learners enjoyed a residential course at Nant Gwrtheyrn recently, with their tutor, Dewi Rhys-Jones. Click on the link to read more. Dewi Rhys-Jones also organises the Clonc Mawr, which is a regular coastal walk for Welsh learners and speakers in Pembrokeshire. Click on the link to Flickr to see everybody having a good time!

              • 21 Ionawr 2013

               Defnyddio SKYPE i ddysgu Cymraeg!

              • Lansio gwefan Y Bont ym Maes D

               Cliciwch ar yr erthygl isod am fwy o fanylion ...

              • Lleisiau Cymraeg ar Gyfrifiaduron i Ddeillion

               23 Gorffennaf 2012

               RNIB Cymru yn lansio Lleisiau Testun i Lafar Cymraeg ar gyfer deillion sy'n defnyddio cyfrifiaduron.

               RNIB Cymru launches Welsh language Text to Speech 'voices' for blind people using computers.

               I ddarllen y stori lawn cliciwch yma: Datblygu'r 'lleisiau' realistig Cymraeg cyntaf

               • 24 Ionawr 2013

                Eisteddfod Genedlaethol 2013

                Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn a manylion cystadlaethau eraill i ddysgwyr. Dyddiad cau: 31 Mawrth 2013. Cliciwch isod.

                Learner of the Year competition, and details about other competitions for learners. Closing date: 31 March 2013. Click below.

               • Newydd - Geirfa Gyflym Sylfaen!

                6 Mehefin 2012:  Yn newydd yn adran y Dysgwr - Geirfa Gyflym 2 ar gyfer dysgwyr lefel Sylfaen. Ewch i'r categori Sylfaen a chliciwch ar 'Geirfa Gyflym Sylfaen'.

                New in the Learner section - Geirfa Gyflym 2, a quick vocabulary for Sylfaen level learners.  Go to the Sylfaen category and click on 'Geirfa Gyflym Sylfaen'.

                • Live Welsh

                 Live Welsh

                 Live Welsh gan Heini Gruffudd (Y Lolfa)

                 Adolygu Live Welsh: Heini Gruffudd

                 Lynda Pritchard Newcombe yn dweud ei barn

                 Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen yr adolygiad.