Adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i ddysgu ac ymarfer Cymraeg

Useful resources to help you learn and practice your Welsh

Ffrindiau'n sgwrsio

Deialogau ac ymarferion lefel Mynediad.

Mynediad level dialogues and exercises.

Gweithgareddau Mynediad

Gweithgareddau ymarfer wedi eu seilio ar gynnwys unedau Cwrs Mynediad CBAC ond yn berthnasol i gyrsiau eraill hefyd. Cliciwch ar y llun.

Practice activities based on the contents of WJEC Cwrs Mynediad units but also relevant to other courses. Click on the photo.

Gweithgareddau

Gweithgareddau i'ch helpu chi ymarfer eich Cymraeg. Cliciwch ar y llun.

Activities to help you practise your Welsh. Click on th picture.

Taith Iaith 2

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i'ch helpu chi ddysgu geirfa sylfaenol a chael llawer o hwyl ar yr un pryd! Cliciwch ar y logo i fynd ar y Daith Iaith!

A series of interactive activities to help you learn basic vocabulary and have fun at the same time! Click on the logo to go on the Taith Iaith!

gan Delyth Pollard a David Penny Jones

cynhyrchwyd gan ESIS/ Produced by ESIS.

Fideos Geirfa

Podlediadau a fideos i'ch helpu chi ymarfer eich geirfa a'ch patrymau Cymraeg. Cliciwch ar y Llun.

Podcasts and videos to help you practice your Welsh vocabulary and patterns. Click on the picture.

gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg

Geirfa Gyflym Mynediad

Cliciwch ar y llun i agor Geirfa Gyflym Mynediad.

Click on the picture to open Mynediad Quick Vocabulary.


* Os oes iPad neu iPhone gyda chi, mae Geirfa Gyflym yn awr ar gael ar iBooks.

If you have an iPad or an iPhone, Geirfa Gyflym is now available on iBooks.

* Os oes Kindle gyda chi, cliciwch ar y teitl coch ar y chwith i'r llun a lawrlwythwch y ffeil i'ch Kindle.

If you have a Kindle, click on the red title to the left of the photo and download the file to your Kindle.

gan Maldwyn Pate

Rhydybont

Rhyd-y-bont

Opera sebon ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad, yn dilyn hynt myfyrwyr mewn dosbarth Cymraeg. Cliciwch ar y logo.

A soap opera for Mynediad level learners, following a group of students in a Welsh class. Click on the logo.

gan Zöe Pettinger

Labeli / sticeri i'w hargraffu

Labels / stickers for you to print out at home

Deunyddiau darllen addas ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad.

Suitable reading material for Mynediad level learners.


Darllen