Blog safle: Y Bont

Tudalen:  1  2  ()
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Thursday, 3 July 2014, 7:19 AM
Unrhyw un yn y byd

Helo! Dim ond mis i fynd cyn yr Eisteddfod, ac 'dyn ni i gyd yn brysur iawn!  Cyffro'r wythnos yma yw bod y pafiliwn pinc wrthi'n cael ei godi ar y maes.  Mae yna lawer o bethau wedi digwydd ers fy nghyfnod dwetha, ac dw i wedi bod yn mynychu ysgolion haf i ddysgwyr.  Mae wedi bod yn braf cyfarfod pobl sydd yn awyddus i ddod i'r Eisteddfod am y tro cyntaf! Byddaf yn mynychu ysgol haf Gwent wythnos nesaf!  Edrych ymlaen.

Mae popeth bron yn ei le......croesi bysedd!  Mae tocynnau Noson Dysgwr y Flwyddyn ar werth hefyd, felly ewch ati i archebu tocyn ar ein gwefan cyn iddyn nhw i gyd werthu allan! Rydym dal i chwilio am wirfoddolwyr ym Maes D, felly os oes rhywun awydd, cysylltwch â fi - catrin@eisteddfod.org.uk.

Tan y tro nesaf, hwyl am y tro,

Catrin 

[ Addaswyd: Thursday, 3 July 2014, 7:20 AM ]
 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Friday, 6 June 2014, 12:52 PM
Unrhyw un yn y byd

O'r diwedd mae amserlen Maes D wedi ei gadarnhau, a bydd y rhaglen yn mynd i'r wasg yr wythnos nesa!  Cyffrous!  Gwyliwch allan am wybodaeth y gweithgareddau ar y we, trydar a facebook!

Dw i hefyd wedi bod wrthi'n cadarnhau sesiynau blasu i fusnesau Sir Gâr, felly os ydech chi'n adnabod unrhyw un hoffai ddod i un, anfonwch fy manylion i atynt!

Bues i yn rasys yr Eisteddfod yn Ffos Las, Trimsaran neithiwr gyda swyddogion eraill o'r swyddfa.  Noson braf iawn!  Dw i'n mynd ar daith o gwmpas Sir Gâr wythnos nesa i hyrwyddo'r sesiynau blasu yn Llandeilo, Caerfyrddin a Llanelli!  Cyfle grêt i ddod i adnabod yr ardaloedd yn well! :-)  Digon i'w gwneud!

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Thursday, 8 May 2014, 3:50 PM
Unrhyw un yn y byd

Helo!

Wel, cawson ni ddiwrnod grêt yn yr Ardd Fotaneg ddydd Sadwrn diwetha ar gyfer rownd gynderfynol Dysgwr y Flwyddyn, ac dw i’n credu fy mod i bron a dadflino erbyn hyn!  Mi fwynheuodd pawb y gweithgareddau, ac mi oedd yn hyfryd gweld gwynebau cyfarwydd, fel Llion Williams nath gweithdy i’r dysgwyr ar ran Theatr Genedlaethol Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.  Hefyd, roedd y sgwrs gyda Martyn Croydon a kathy Isaac yn un difyr gyda Alun Gibbard yn holi nhw am ei hanes.

Fe orffenwyd y diwrnod gyda ‘DnA’ yn perfformio yn y Tŷ Gwydr, a te prynhawn i bawb, cyn cyhoeddi’r 4 oedd yn mynd drwodd, sef Nigel Annett, Joella Price, Holly Cross a Susan Carey.  Yna, adre a fi ar yr M4 tuag at Gaerdydd.  Ymlaen rwan i’r rownd derfynol ar 6 Awst!

Dw i bron a chadarnhau trefniadau ar gyfer rhaglen Maes D, gan obeithio bod yno rhywbeth yno at ddant pawb! J 

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Thursday, 24 April 2014, 1:24 PM
Unrhyw un yn y byd

Helo!  Mae'r amser wedi hedfan ers fy nghofnod diwethaf, ac 'dyn ni wrthi'n paratoi ar gyfer 'Steddfod Sir Gâr erbyn hyn. 

Roedden yn dathlu bod 100 diwrnod i fynd tan yr Eisteddfod ddoe, 23 Ebrill, ac fy mwriad oedd sgwennu pwt i chi ar y diwrnod hwnnw, ond roedden ni gyd yn swyddfa'r 'Steddfod yn gaeth i'r ffôn trwy dydd achos ddoe aeth y ticedi ar werth (sy'n beth da!).  Mae nhw'n fargen ar y funud, felly ewch ati i'w prynu o flaen llaw!

Dw i wrthi'n gwneud y trefniadau olaf ar gyfer rownd gynderfynol Dysgwr y Flwyddyn, sydd yn yr Ardd Fotaneg yn Llanarthne, Sir Gâr eleni.  Bydd cystadleuwyr llynedd yno, Twmpath, a pherfformiad gan 'DnA' sydd yn ddeuawd gwerinol.  Mae croeso cynnes i bawb ddod i ymuno â ni!

Cewch chi glywed hanes y diwrnod gen i tro nesaf!

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Tuesday, 16 July 2013, 7:58 PM
Unrhyw un yn y byd

Helo,

Dwi wedi bod yn cael cwpwl o ymweliadau efo'r Gogledd yn y pythefnos dwetha.  Bues i yn ysgol Haf Llaneurgain ddydd Mercher dwetha, a chael croeso cynnes iawn gan bawb, yn ogystal â te mefus hyfryd.  Yna nol i fyny heddiw ar gyfer ysgol haf Popeth Cymraeg  yn Ninbych ac hefyd i ymweld â ysgol Glanclwyd ar gyfer digwyddiad i rieni newydd.  Dwi'n aros mewn gwesty heno ac maent wedi fy rhybuddio i beidio agor y ffenestri neu bydd ystlumod (bats) yn dod mewn i fy ystafell, felly mae'r air con ymlaen!!

Methu coelio bod llai na tair wythnos i fynd cyn bydd yr Eisteddfod yn dechrau!!  Cyffrous iawn!  Llawer o bethau bychain dal ar ol i'w gwneud cyn hynny.  Mi fedrwch chi gael cipolwg ar weithgareddau Maes D ar ein gwefan yma http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/gweithgareddau/

Cofiwch alw mewn i Maes D i ddweud helo a chael paned!

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Friday, 28 June 2013, 8:38 AM
Unrhyw un yn y byd

Dwi methu coelio pa mor gyflym mae’r amser yn hedfan!  Mae yna lawer o bethau cyffrous wedi digwydd wythnos yma, ces i sampl o’r carped lliwgar fydd yn Maes D gan y dylunydd!  Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i weld be fydd yn edrych fel ar ôl rhoi popeth yn ei le yn y babell.

Bues i allan neithiwr i gig Endaf Gremlin, swpergrwp newydd y Steddfod.  Mae nhw’n grêt! Gwerth ei gweld.  Dwi’n swperffan go iawn, ac yn mynd heno i Gaerfyrddin i’w gweld nhw’n chwarae yn Y Parrot.  Yna, Gwyl Cyhoeddi Steddfod Sir Gar yfory – dwi’n edrych ar ol stondyn y Steddfod yn y Cylch (yn y Parc), felly os oes rhai ohonach chi’n dod i’r Wyl – dewch draw i ddeud helo!

Hwyl am y tro,

Catrin :-)

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Friday, 7 June 2013, 11:15 AM
Unrhyw un yn y byd

Wel cawson ni ddiwrnod i'w gofio ym Mhrestatyn! Diwrnod llawn gweithgareddau grêt gan y Theatr Genedlaethol, Menter Iaith Dinbych! Mi oedd y Twmpath yn llawer o hwyl hefyd! Pawb wedi joio ond wedi blino erbyn y diwedd dwi'n meddwl. Lluniau i fyny'n fuan! Mi ddiflannodd y diwrnod i rhywle, a cyn i mi droi rownd, roedd y cyhoeddiad! Roedd John Les, un o'r beirniaid, yn canmol y gystadleuaeth yn fawr, ac mae yna bedwar haeddiannol iawn yn mynd drwodd i'r rownd derfynol.

Mi fydd ymgyrch '50 diwrnod i fynd' cyn yr Eisteddfod yn cychwyn ddydd Mercher nesa - 12 Mehefin! Dwi'n gyffrous iawn! Llawer i'w wneud yn y saith wythnos nesaf yma.

Hwyl am y tro :-)

[ Addaswyd: Monday, 10 June 2013, 11:17 AM ]
 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Thursday, 23 May 2013, 3:54 PM
Unrhyw un yn y byd

Wel mae'n saff i ddeud fy mod wedi dod i adnabod ardal Sir Ddinbych a'r Cyffiniau go dda erbyn hyn!  Bues i fyny ddydd mercher i Lanelwy i wneud cyflwyniad yn fforwm twristiaeth Sir Ddinbych, a chwrdd a llawer o bobl diddorol.  Yna dweud helo sydyn yn swyddfa'r Wyddgrug cyn troi yn nol lawr i Gaerdydd, ac wrthi'n paratoi pecynnau ar gyfer cystadleuwyr Dysgwr y Flwyddyn fydd yn cystadlu ddydd Sadwrn!  Diwrnod i fynd a dwi'n edrych ymlaen yn fawr i gwrdd nhw i gyd!  Mi fyddai'n mynd fyny i Brestatyn nos fory, yn barod am ddiwrnod o fwynhad! ........gobeithio! :-)

Mi fydd manylion y 4 sy'n mynd drwodd i'r rownd derfynol yn cael ei datgelu wythnos nesa!

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Catrin Evans
gan Catrin Evans - Wednesday, 15 May 2013, 7:44 PM
Unrhyw un yn y byd

Helo,

Wel, ers y cofnod dwetha, dwi wedi neud tipyn!  Dwi wedi archebu carafan i aros ynddi yn yr Eisteddfod gyda rhai o staff yr Eisteddfod!  Cyffrous iawn, ond gobeithio bydd y tywydd yn heulog!  Dwi wedi bod i fyny yn y Gogledd am cwpwl o ddyddiau yn cylchredeg copiau o 'Canllaw' - tywydd yn boncyrs!  Nol yn Gaerdydd erbyn heno, yn barod i fynd ar gwrs cymorth cyntaf yfory!! 

Dwi hefyd wedi bod yn cylchredeg taflen 'mentora dysgwr' yn yr Eisteddfod - taith 'VIP' fel petai o gwmpas y maes, felly os ydych chi eisiau cymryd y cyfle, neu adnabod rhywun, gadewch i mi wbod!

Hwyl am y tro,

Catrin :-)

 
Unrhyw un yn y byd

Wythnos arall prysur wedi mynd heibio, ac dwi’n edrych ymlaen at benwythnos ymlaciol.  Dwi’n mynd i ffwrdd i Ardal y Llynnoedd, ac yn gobeithio am dywydd sych/braf!  Byddaf yn cerdded digon dwi’n credu!  Mi fydd Gwyl y Banc nesaf yn Mis Mai yn llawn cyffro fydd yn amgylchynu Rownd gynderfynol Dysgwr y Flwyddyn!! 3 wythnos i fynd!  Ac..........mae’r gystadleuaeth yn dathlu 30 mlynedd eleni, felly bydd rhaid trefnu rhywbeth cyffrous!!  :-)

Cynlluniau ar gyfer pabell Maes D yn dod yn ei flaen yn dda – syniadau grêt gyda’r cynllunwyr.  Dwi hefyd wedi cychwyn trefnu sesiynau blasu Cymraeg i fusnesau yn ardal Sir Ddinbych a’r Cyffiniau! Byddaf yn cyfarfod cyfeillion Cyngor Sir Ddinbych i drefnu cylchredeg y wybodaeth yn fuan!  Cyfle grêt i fusnesau cael blas ar yr iaith er mwyn cyfarch ymwelwyr!

Mwynhewch y penwythnos pobl!

Hwyl am y tro,

Catrin

 
Tudalen:  1  2  ()